Scroll Top
เครือข่ายความรู้โครงการ SOILGUARD (SNoK)
เครื่องมือนวัตกรรม

SNoK เป็นพื้นที่สำหรับการผลิตและพัฒนาความรู้ร่วมกันภายในโครงการ SOILGUARD และมีเป้าหมายสูงสุดในการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของธรรมชาติสู่มนุษย์ Nature’s Contribution to People (NCP) เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของดินและหน้าที่ต่างๆ ของดิน.

SNoK เริ่มต้นจากพันธมิตรของ SOILGUARD และพัฒนาโดยการบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เช่น สถาบันศึกษา เครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกร เจ้าของที่ดิน ภาคการเกษตร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำชุมชน ห้องปฏิบัติการแห่งชาติสำหรับวิทยาศาสตร์ดิน หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และองค์กรระหว่างรัฐ เช่น Global Soil Partnership (GSP) และ Global Soil Biodiversity Initiative (GSBI) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของดิน และกรอบแนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพของดินและสุขภาวะ Soil Biodiversity and Wellbeing Framework (SBWF) เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในอนาคตสำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ความสำคัญต่อโลก และสุขภาวะของมนุษย์

SNoK จะช่วยร่วมตรวจสอบและส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชัน SOILGUARDIANS ซึ่งเป็นหนึ่งในผลลัพธ์หลักของโครงการ และจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันความรู้ โดยมีสมาชิก SNoK เป็นผู้ใช้เริ่มต้น

ตั้งแต่เริ่มต้นเครือข่ายความรู้ SNoK ปฏิบัติตามแนวทางที่ครอบคลุม คำนึงถึงเพศสภาพ มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ผู้มีบทบาท และหน่วยงานหลายระดับ (เป็นไปตามการวิจัยแบบสหวิทยาการ TDR)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับดิน (ผู้มีบทบาทและหน่วยงานหลายระดับ) เพื่อการสร้างสรรค์ร่วมกัน การเสริมอำนาจ และการเป็นเจ้าของร่วมกันของผลลัพธ์มีความสำคัญ และเป็นเหตุผลที่โครงการ SOILGUARD ทำการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary Research: TDR) 

TDR หมายถึงแนวทางการวิจัยที่จัดการปัญหาในชีวิตจริง จัดการกับความซับซ้อนของปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีบทบาท และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคม (Pohl and Hirsch Hadorn 2007, Lang et al. 2012)

ในด้านการสร้างองค์ความรู้ TDR คือ ความรู้ที่ผลิตและพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชา ภาคส่วน และระดับการตัดสินใจต่างๆ ได้แก่ การกำหนดปัญหาร่วมกัน การสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ แนวปฏิบัติทางสังคม และการควบคุมคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ ความแข็งแกร่งทางสังคม และความเกี่ยวข้องในแนวปฏิบัติ (Polk, 2015)

กิจกรรมการวิจัย โครงการส่วนบุคคล และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีบทบาท เพื่อจัดการกับความซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอนของปัญหาด้านความยั่งยืนที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน (Adler, et al., 2009) TDR มักนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา แนวทางนี้อยู่เหนือขอบเขตทางวินัย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ TDR มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาที่ด้านความยั่งยืน และพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น (de Jong, et al., 2016; König, et al., 2013; Jahn, et al., 2012 ; Pohl & Hirsch Hadorn, 2008; Polk, 2014)

กลุ่มปฏิบัติการ (AG) ประกอบด้วย 1. เครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศและทวีป 2. ชุมชนแห่งการปฏิบัติ 3. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของดินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ 4. การริเริ่มการประเมินดินทั่วโลก  (ดูรูปที่ 2).

วัตถุประสงค์หลักของแต่ละกลุ่มมีกรอบโดยทั่วไปดังนี้

 • เครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศและทวีป มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจสถานะของความหลากหลายทางชีวภาพทางดินและการมีส่วนร่วมในบริการระบบนิเวศของดินที่หลากหลาย เช่น การผลิตสารชีวมวล และการกักเก็บคาร์บอน
 • ชุมชนแห่งการปฏิบัติกำหนดเป้าหมายการจัดตั้งชุมชนเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและหลีกเลี่ยงการเสื่อมโทรมของดิน และยังมุ่งเน้นไปที่การอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศและความสำเร็จของการจัดการดินอย่างยั่งยืนเฉพาะภูมิภาค
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน กล่าวถึงข้อเสนอแนะเหล่านั้นที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการดินเชิงนโยบาย และการอนุรักษ์ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่อภิปรายโดยผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
 • การริเริ่มการประเมินดินทั่วโลก มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่าง SOILGUARD และความคิดริเริ่มที่สำคัญในการจัดการดินและความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกผ่านกิจกรรมเชิงกลยุทธ์และการสร้างเครือข่าย

รูปเครือข่ายแห่งองค์ความรู้และกลุ่มปฏิบัติการ

1. เครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศและทวีป

กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพในดินและการมีส่วนร่วมในบริการระบบนิเวศบนดินที่หลากหลาย เช่น การผลิตชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอน สิ่งนี้จะดำเนินการในระดับโลกโดยกำหนดความหลากหลายทางชีวภาพของดินและพหุหน้าที่ของดินในเครือข่าย 200 แห่ง ที่เป็นของ 10 ประเทศ วัตถุประสงค์เฉพาะของกลุ่มปฏิบัติการนี้คือ:

 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันและประสานระเบียบการสุ่มตัวอย่างดินสำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของดินและความหลากหลายเชิงหน้าที่
 • เพื่อกำหนดสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของดินและพหุหน้าที่ของดินในแต่ละพื้นที่
 • เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มและเครือข่ายระหว่างประเทศและทวีป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SOILGUARD มีเป้าหมายที่จะไปไกลกว่าการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และรวมข้อมูลเชิงลึกจากนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญหา โดยนำนวัตกรรมทางสังคมมาสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีบทบาทที่แตกต่างกันในฐานะเกษตรกร เจ้าของที่ดิน สหกรณ์ และนักวิทยาศาสตร์จะมีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 โดยระดับการมีส่วนร่วมที่ต้องการในกลุ่มปฏิบัติการนี้คือที่ปรึกษา/ผู้มีส่วนร่วม

2. ชุมชนแห่งการปฏิบัติ

กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 กำหนดเป้าหมายการจัดตั้งชุมชนแห่งการปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายของระบบนิเวศ และความสำเร็จของแนวปฏิบัติการจัดการดินอย่างยั่งยืนเฉพาะภูมิภาคในการจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของดินและเพิ่มความสามารถในการทำงานของดินให้สูงสุด

วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มปฏิบัติการที่ 2 เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชนแห่งการปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นเพื่อ:

 • ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันของห่วงโซ่หลักฐานที่รวมมิติต่างๆ ของโครงการเพื่อแสดงให้เห็นประโยชน์เฉพาะภูมิภาคและการแลกเปลี่ยน/การทำงานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทุนทางธรรมชาติของดิน ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับดิน และความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมในบริบททางสังคมและนิเวศวิทยาที่แตกต่างกัน
 • ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชัน SOILGUARDIANS

ในแง่นี้กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เจ้าของที่ดิน และสหกรณ์ ในลักษณะการทำงานร่วมกัน

3. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในดินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

กลุ่มปฏิบัติการที่ 3 จะกล่าวถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในดินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคำแนะนำเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการดิน นโยบายและการอนุรักษ์ในเวลาที่คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางคือการทำความเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพของดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการแก้ไขปัญหาตามธรรมชาติ

ระดับของการมีส่วนร่วมที่จำเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยเน้นที่ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคในปัจจุบันสำหรับการดำเนินนโยบาย และการร่วมกันสร้างและตรวจสอบร่วมกันของข้อเสนอแนะที่ได้รับ จะมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนต่อข้อผูกพันของสมาชิกภายในประเทศที่เกี่ยวข้องภายใต้ Global Soil Partnership และในการดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับดินของ European Green Deal

ภายใต้กลุ่มปฏิบัติการนี้ การส่งเสริมการลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ นโยบาย การศึกษา ความตระหนักและการส่งเสริมความรู้ด้านดิน และความสอดคล้องกันของวิธีการ การวัด และตัวบ่งชี้สำหรับการจัดการอย่างยั่งยืนและการปกป้องทรัพยากรดิน

4. การริเริ่มการประเมินดินทั่วโลก

กลุ่มปฏิบัติการที่ 4 มีเป้าหมายที่จะรวมความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่าง SOILGUARD และความคิดริเริ่มหลักในการจัดการดินและความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกผ่านกิจกรรมเชิงกลยุทธ์และการสร้างเครือข่ายเฉพาะตั้งแต่เริ่มแรก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กลุ่มนี้เข้าถึง ได้แก่ เครือข่ายวิชาการดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ (เช่น GSP, IPBES, GSBI, Soil BON, ITPS, Ecosystem Service Partnership, Global Soil Crop Microbiome and the Global Forestry Biodiversity Initiative), FAO, JRC และบริษัทร่วมอื่นๆ ความคิดริเริ่มและโครงการที่คล้ายคลึงกัน

วัตถุประสงค์ของ กลุ่มปฏิบัติการที่ 4 คือการสร้างและรักษาพันธมิตรกับความคิดริเริ่มด้านดินที่แตกต่างกันทั่วโลก เพิ่มความคิดริเริ่มร่วมกันและกิจกรรมความร่วมมือให้สูงสุด และทำให้วิธีการ การวัด และตัวชี้วัดสอดคล้องกัน สิ่งสำคัญคือต้องอนุญาตให้เครือข่ายที่มีอยู่ทำงานร่วมกันได้ และเพื่อให้เครือข่ายต่างๆ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการเข้าถึงพันธมิตรใหม่ที่มีศักยภาพ การสร้างต้นแบบจากเครือข่ายที่มีอยู่ ฯลฯ ล้วนมีส่วนช่วยให้เป้าหมายของวิธีการ การวัด และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันสำหรับการจัดการดินอย่างยั่งยืน เมื่อการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายดังกล่าวเติบโตขึ้น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เพิ่มขึ้นจะเข้ามามีส่วนร่วมจากสาขาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น กลุ่มปฏิบัติการที่ 4 มุ่งเน้นไปที่การริเริ่มการประเมินดินทั่วโลกในฐานะรายงานสถานะของรายงานความหลากหลายทางชีวภาพของดินโลกโดย FAO

เครือข่ายความรู้ SNoK จะเป็นพื้นที่ในการร่วมสร้างและดำเนินการกลยุทธ์การมีส่วนร่วม และกรอบแนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพของดินและสุขภาวะ (รวมลิงก์ของเอกสารวิธีการมาตรฐานและขอบเขตงาน)

วิธีการที่ใช้ในเครือข่ายแห่งองค์ความรู้และการสร้างวิธีการปฏิบัติมาตรฐานร่วมกัน จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายในโครงการ SOILGUARD ซึ่งอยู่ในกรอบตารางที่ 1 อธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักของ SOILGUARD วัตถุประสงค์หลักและผลลัพธ์ และกลุ่มการทำงาน และความสัมพันธ์กับผลลัพธ์

วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์หลัก
ระบุช่องว่างขององค์ความรู้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศที่ใช้ดินเป็นสื่อกลาง การสร้างหลักฐานเพื่อเติมเต็มช่องว่างความรู้และวัดผลทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของการจัดการดินที่ไม่ยั่งยืน
ร่วมสร้างกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ที่มีศักยภาพอันเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับการประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของดินในอนาคต และการมีส่วนร่วมต่อพหุหน้าที่ของดินและสุขภาวะของมนุษย์ กรอบแนวคิดนี้จะได้รับการตรวจสอบในการออกแบบการทดลองเชิงนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงสถานที่ในการศึกษาหลายแห่งและการไล่ระดับความเสื่อมโทรมของที่ดินในระดับภูมิภาคเข้ากับการจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแหล่งกำเนิด
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์หลัก หมวดงานที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์
i) ความรู้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นร่วมกันจะถูกแบ่งปันผ่านแอพพลิเคชัน SOILGUARDIANS ซึ่งเป็นเครื่องมือทำนายความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของดิน พหุหน้าที่ของดิน และสุขภาวะที่ดี เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การจัดการที่ยั่งยืน หมวดงานที่ 1 การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

หมวดงานที่ 2 สถานะความหลากหลายทางชีวภาพของดินและพหุหน้าที่ของดิน

หมวดงานที่ 3 ผลกระทบของปัจจัยกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของดินและพหุหน้าที่ของดิน

หมวดงานที่ 4 การประเมินค่าของบริการระบบนิเวศที่ใช้ดินเป็นสื่อกลาง

หมวดงานที่ 5 การทำนายการส่งมอบบริการของระบบนิเวศที่ใช้ดินเป็นสื่อกลาง คุณค่า และสุขภาวะที่ดีตามความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

ii) เครือข่ายความรู้ของ SOILGUARD และการเชื่อมต่อที่เปิดใช้งานโดยแอพพลิเคชัน SOILGUARDIANS จะสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมสำหรับผู้ใช้ ในการแสดง เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ หมวดงานที่ 1 การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

หมวดงานที่ 4 การประเมินค่าของบริการระบบนิเวศที่ใช้ดินเป็นสื่อกลาง

หมวดงานที่ 5 การทำนายการส่งมอบบริการของระบบนิเวศที่ใช้ดินเป็นสื่อกลาง คุณค่า และสุขภาวะที่ดีตามความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

iii) SOILGUARD จะร่วมจัดทำคำแนะนำการอนุรักษ์ตามหลักฐานสำหรับนโยบายและกรอบการทำงานในระดับสหภาพยุโรปและระหว่างประเทศ และจะสนับสนุนพันธกรณีของประเทศสมาชิกภายใต้ Global Soil Partnership หมวดงานที่ 1 การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

หมวดงานที่ 6 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน

วัตถุประสงค์จากกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ SOILGUARD คือ

 • ได้รับภาพองค์รวมของสถานะของความหลากหลายทางชีวภาพของดินที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายหลักสามประการ: ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การจัดการดินที่ไม่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ร่วมสร้างการออกแบบการทดลองที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจประโยชน์เฉพาะด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของดินและให้บริการระบบนิเวศที่ใช้ดินเป็นสื่อกลางภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันและอนาคต

บรรลุระดับการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร เจ้าของที่ดิน สหกรณ์ และนักวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ที่มีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นการมีส่วนร่วมจากปัญหาและการรวบรวมข้อมูล

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.