Scroll Top
หน่วยงานความร่วมมือ
หน่วยงานความร่วมมือของเรา

โครงการ SOILGUARD มีหน่วยงานความร่วมมือ 25 องค์กร จาก 17 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 9 หน่วยงานวิจัยและเทคโนโลยี (ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ นักภูมิอากาศวิทยา นักปฐพีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล) 10 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (แนวทางปฏิบัติด้านการเกษตร บริการระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์) 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เครื่องมือ ICT การประเมินทางสังคมและเศรษฐกิจ) หน่วยงาน European Landowners Organization และหน่วยงาน International Union for Conservation of Nature องค์ความรู้จากหน่วยงานความร่วมมือทั้งหมดจะช่วยให้การดำเนินโครงการ และการนำผลลัพธ์ของโครงการไปประยุกต์ปฏิบัติในวงกว้าง

LEITAT จัดการเทคโนโลยี เพื่อสร้างและส่งต่อคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนให้กับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ โดยกระบวนการทางวิจัยและเทคโนโลยี

www.leitat.org

……… ……….

INRAE ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคนิคของรัฐ เกิดจากการควบรวมสถาบัน INRA, the French National Institute for Agricultural Research และสถาบัน IRSTEA, the French National Research Institute of Science and Technology for the Environment and Agriculture เข้าด้วยกัน

www.inrae.fr

……… ……….

ETH Zurich เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับการวิจัย ตั้งอยู่ในเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งโดยรัฐบาลกลางสวิสในปี ค.ศ. 1854 โดยมีพันธกิจในการให้ความรู้แก่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นไปที่สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นหลัก

www.ethz.ch

 

Wageningen University & Research เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ และการเกษตร

www.wur.nl/en/wageningen-university

UvA เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการวิจัยที่ทันสมัย ซึ่งสร้างความรู้ และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่สังคมกำลังเผชิญอยู่

www.uva.nl

University of Alicante มุ่งมั่นเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจกรรมการวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้

www.ua.es

AIT Austrian Institute of Technology เป็นผู้นำในระบบนวัตกรรมของออสเตรีย และมีบทบาทสำคัญในสหภาพยุโรปในฐานะหน่วยงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในอนาคต

www.ait.ac.at

……

IÖW เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านการวิจัยความยั่งยืนเชิงปฏิบัติ IÖW กำหนดกลยุทธ์และแนวทางสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ดำเนินการได้จริง – สำหรับเศรษฐกิจที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

www.ioew.de

University of Potsdam ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 เป็นสถาบันที่ทันสมัย มุ่งเน้นการสอนและวิจัยเชิงนวัตกรรม

www.uni-potsdam.de

Inagro ช่วยเกษตรกรในการค้นคว้าหาความรู้และนวัตกรรม ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติ การฝึกอบรม การสาธิต และการศึกษา Inagro เป็นศูนย์วิจัยเชิงปฏิบัติด้านการเกษตรและพืชสวนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค Flanders

www.inagro.be

……… ……….

Danish Technological Institute เป็นสถาบันด้านการวิจัยและเทคโนโลยีชั้นนำ ที่ช่วยแปลงความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้มีมูลค่า

www.teknologisk.dk

……… ……… ………

Latvia University of Life Sciences and Technologies เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค Baltic Sea region มีเชี่ยวชาญด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม

www.llu.lv

……..

Miguel Hernández University of Elche เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศสเปนที่เปิดสู่โลกกว้าง โดยนำเสนอการศึกษา การวิจัย และบริการที่อำนวยความสะดวกสำหรับการพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วน

www.umh.es

MATE (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences) หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นด้านการเกษตรและหลากหลายสาขาวิชาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

uni-mate.hu

….. ……..

LUKE ปฏิบัติงานหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศฟินแลนด์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมธุรกิจใหม่จากฐานชีวภาพ Luke จะสร้างสังคมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจชีวภาพร่วมกับพันธมิตร

www.luke.fi

……

Teagasc เป็นหน่วยงานพัฒนาการเกษตรและอาหารระดับประเทศที่ให้บริการวิจัย คำแนะนำ และการฝึกอบรมแบบบูรณาการแก่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และชุมชน

www.teagasc.ie

National Institute of Agricultural Technology (INTA) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอิสระในการดำเนินงานและการเงิน ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร (National Ministry of Agroindustry) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1956 ได้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในห่วงโซ่คุณค่า ภูมิภาคและดินแดนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนในประเทศ

www.argentina.gob.ar/inta

……

 

University of Yaoundé I เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ที่มีนิติบุคคลทางกฎหมายและความเป็นอิสระทางการเงิน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Higher Education)

uy1.uninet.cm

……… ……… ………

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นองค์กรชั้นนำในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมฐานนวัตกรรมที่ยั่งยืน

www.tistr.or.th

….. ………

National Observatory of Athens เป็นศูนย์วิจัยดำเนินการภายใต้กฎหมาย และอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักเลขาธิการวิจัยและเทคโนโลยี (General Secretariat for Research and Technology) ของกระทรวงการพัฒนาและการลงทุน (Ministry of Development and Investments)

www.noa.gr

……… ……… ………

WINGS เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับภาคส่วนต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค เมืองอัจฉริยะ อาหาร ฯลฯ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบ Cloud, IoT, Big Data ปัญญาประดิษฐ์ และความปลอดภัยทางเทคโนโลยี

www.wings-ict-solutions.eu

………

 

European Landowners Organization เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นตัวแทนของเจ้าของและผู้จัดการที่ดินในชนบท ธุรกิจในชนบทภายในสหภาพยุโรป

www.europeanlandowners.org

……… ……….

Agri-food Cooperatives Spain หรือสหกรณ์อาหารและการเกษตรสเปน เป็นตัวแทนและปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ ประกอบด้วยสหพันธ์และสหภาพสหกรณ์การเกษตรระดับภูมิภาค 16 แห่ง และสหการณ์ Agrocantabria 1 แห่ง ซึ่งให้การสนับสนุนและบริการแก่สหกรณ์อาหารและการเกษตรในชุมชนปกครองตนเอง

www.agro-alimentarias.coop

……… ……… ………

 

IUCN เป็นสหภาพสมาชิกที่ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ ทรัพยากร การเข้าถึงขององค์กรสมาชิกกว่า 1,400 องค์กร และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 18,000 คน ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญหลายสาขานี้ทำให้ IUCN มีความสามารถระดับโลกในการติดตามสถานะของโลกและออกมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องโลก

www.iucn.org

……

UKCEH เป็นสถาบันวิจัยอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีนักวิทยาศาสตร์ 500 คน ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นักวิจัย รัฐบาล และภาคธุรกิจต้องการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิผล และมีความยืดหยุ่น

www.ceh.ac.uk

……
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.