Scroll Top
เครือข่ายความหลากหลายของดิน

SOILGUARD จะเป็นศูนย์กลางการวิจัยในการรับภาพรวมของสถานะความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ซึ่งสัมพันธ์กับความท้าทายหลักสองประการ คือ ความเสื่อมโทรมของที่ดิน และการจัดการทรัพยากรดินที่ไม่ยั่งยืน เรากำลังสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและทวีปในพื้นที่ต่างๆ ของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของดินในภูมิภาคต่างๆ ตามชีวภูมิศาสตร์ เครือข่ายนี้จะรวมพื้นที่ชีวนิเวศที่แตกต่างกัน (ระบบนิเวศเกษตร ทุ่งหญ้า และป่าไม้) ภายใต้การจัดการประเภทต่างๆ (ไม่ยั่งยืนและยั่งยืน) และสถานะความเสื่อมโทรมของดินที่แตกต่างกัน การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอธิบายถึงผลกระทบของความเสื่อมโทรมและความไม่ยั่งยืนต่อสิ่งมีชีวิตในดิน และผลกระทบลูกโซ่ต่อสุขภาวะของมนุษย์

เราอยู่ที่ไหน
แผนที่
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.