Scroll Top
SOILGUARD NETWORK OF KNOWLEDGE (SNoK)
INNOVATIEVE INSTRUMENTEN

De SNoK is de ruimte waar de coproductie van kennis wordt ontwikkeld binnen SOILGUARD en heeft tot doel het hoogste niveau van toepassing van de Nature’s Contribution to People (NCP) praktijken te bereiken om de bodembiodiversiteit en haar functies in stand te houden.

De SNoK begint bij de SOILGUARD-partners en ontwikkelt zich door de integratie van diverse belanghebbenden tijdens het project, zoals de academische wereld, biodiversiteitsnetwerken, landbouwers, landeigenaren, de landbouwsector, beleidsmakers, gemeenschapsleiders, nationale laboratoria voor bodemkunde en relevante overheidsinstanties en intergouvernementele organisaties, zoals het Global Soil Partnership (GSP) en het Global Soil Biodiversity Initiative (GSBI), om bij te dragen aan het vergroten van het potentieel van het Soil Biodiversity and Wellbeing Framework (SBWF) om de toekomstige wereldwijde standaard te worden voor de beoordeling van de biodiversiteit in de bodem en het belang daarvan voor de planeet en het menselijk welzijn.

De SNoK zal de SOILGUARDIANS-app, een van de belangrijkste resultaten van het project, helpen valideren en promoten. Deze app wordt het gemeenschappelijke platform voor het delen van kennis, waarbij de SNoK-leden de eerste gebruikers zijn.

Vanaf het begin volgt de SNoK een inclusieve, gendergevoelige, probleemgerichte, multi-actor- en multilevel-benadering (gebaseerd op transdisciplinair onderzoek, TDR).

De betrokkenheid van meerdere bodemgerelateerde belanghebbenden (multi-actor- en multilevel-benadering) om te zorgen voor co-creatie, empowerment en mede-eigenaarschap van de resultaten wordt essentieel geacht, en daarom is transdisciplinair onderzoek (TDR) in SOILGUARD gewenst als algemene aanpak. 

TDR verwijst naar een onderzoeksaanpak die reële problemen aanpakt, de complexiteit van de problemen aanpakt door er verschillende actoren bij te betrekken en kennis creëert die overdraagbaar is op zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke praktijk (Pohl en Hirsch Hadorn 2007, Lang et al. 2012).

Wat het creëren van kennis betreft, wordt in de TDR de kennis medegeproduceerd, hetgeen betekent dat een gezamenlijke productie van kennis wordt gegenereerd tussen deskundigen uit verschillende disciplines, sectoren en beslissingsniveaus, inclusief gezamenlijke probleemformulering, kennisgeneratie, toepassing in zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke praktijk, en wederzijdse kwaliteitscontrole van wetenschappelijke strengheid, maatschappelijke robuustheid en praktische relevantie (Polk, 2015).

Bij onderzoeksactiviteiten, individuele programma’s en projecten wordt steeds vaker een diversiteit aan actorgroepen betrokken om de complexiteit, ambiguïteit en onzekerheid van de duurzaamheidsproblemen waarmee we momenteel worden geconfronteerd, aan te pakken (Adler, et al., 2009). TDR wordt vaak toegepast op projecten die tot doel hebben deze ‘wicked problems’ aan te pakken. Deze aanpak overstijgt disciplinaire grenzen en slaat een brug tussen wetenschap en praktijk. Vervolgens is TDR bedoeld om een uitgebreider begrip van duurzaamheidsgerelateerde problemen te creëren en praktijkgerichte oplossingen te ontwikkelen om deze problemen aan te pakken (de Jong, et al., 2016; König, et al., 2013; Jahn, et al., 2012; Pohl & Hirsch Hadorn, 2008; Polk, 2014).

Er zijn vier actiegroepen (AG): 1- Bioom-overschrijdend netwerk van bodembemonsteringslocaties, 2- Praktijkgemeenschap, 3- Behoud van bodembiodiversiteit en beleidsaanbevelingen, en 4- Initiatieven voor wereldwijde bodemanalyse (zie figuur 2).

De belangrijkste doelstellingen van elke groep zijn als volgt geformuleerd:

 • Bioom-overschrijdend netwerk van bodembemonsteringslocaties is gericht op inzicht in de status van bodembiodiversiteit en de bijdrage daarvan aan meerdere ecosysteemdiensten in de bodem, zoals de productie van biomassa en koolstofvastlegging.
 • Praktijkgemeenschap is gericht op de oprichting van een gemeenschap om de biodiversiteit in stand te houden en bodemaantasting te voorkomen.
 • Behoud van bodembiodiversiteit en beleidsaanbevelingen, richt zich op aanbevelingen die erop gericht zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te doen inzake bodembeheer, -beleid en -behoud, en op aanbevelingen die worden besproken door beleidsmakers en andere belanghebbenden.
 • Initiatieven voor wereldwijde bodemanalyse beoogt effectieve koppelingen tussen SOILGUARD en belangrijke initiatieven op het gebied van bodembeheer en biodiversiteit wereldwijd te consolideren door middel van specifieke strategische activiteiten en netwerkvorming vanaf het begin.

Figuur ‘SOILGUARD – KENNISNETWERK’ en actiegroepen

1. Bioom-overschrijdend netwerk van bodembemonsteringslocaties

AG1 is gericht op inzicht in de huidige status van de bodembiodiversiteit en de bijdrage daarvan aan meerdere ecosysteemdiensten in de bodem, zoals de productie van biomassa en koolstofvastlegging. Dit zal gebeuren op wereldschaal, door het bepalen van de bodembiodiversiteit en de multifunctionaliteit van de bodem in een netwerk van 200 locaties in 10 verschillende landen. De specifieke doelstellingen van deze actiegroep zijn:

 • Co-validatie en harmonisatie van protocollen voor de bemonstering van de biodiversiteit en multifunctionaliteit van de bodem.
 • Op elke locatie de status van de biodiversiteit en de multifunctionaliteit van de bodem bepalen.
 • Het creëren van een onderling netwerk, het bioom-overschrijdend netwerk van bodembemonsteringslocaties.
 • SOILGUARD wil verder gaan dan wetenschappelijk onderzoek en inzichten uit innovatie en probleemgestuurde wetenschap integreren, waarbij sociale innovatie in de praktijk wordt gebracht. De betrokkenheid van verschillende actoren zoals landbouwers, landeigenaren, coöperaties en wetenschappers zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van AG1. Het gewenste niveau van betrokkenheid in deze AG is het advies-/participatieniveau.

2. Praktijkgemeenschap

AG2 is gericht op de oprichting van een praktijkgemeenschap om de biodiversiteit in stand te houden en bodemdegradatie te voorkomen. Het richt zich ook op de discussie over het belang van meervoudige milieudiensten, ES, en het succes van regio-specifieke praktijken voor duurzaam bodembeheer (SSM) om de bodembiodiversiteit te behouden en de multifunctionaliteit van de bodem te maximaliseren.

De belangrijkste doelstelling van AG2 is het bevorderen van het co-creatieproces binnen de praktijkgemeenschap, dat nodig is om:

 • Bewijsketens te co-valideren die de verschillende dimensies van het project integreren om regio-specifieke voordelen en potentiële trade-offs/synergieën tussen natuurlijk bodemkapitaal, bodemgerelateerde ES en maatschappelijk welzijn in verschillende socio-ecologische contexten in beeld te brengen.
 • Mede-ontwikkeling van de SOILGUARDIANS app.

In deze zin benadrukt AG2 met name de betrokkenheid van telers, landeigenaren en coöperaties op een collaboratieve manier.

3. Behoud van bodembiodiversiteit en beleidsaanbevelingen

AG3 zal zich bezighouden met aanbevelingen inzake behoud van de bodembiodiversiteit en beleid, met als doel wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te doen inzake bodembeheer, -beleid en -behoud op een tijdstip waarop die aanbevelingen worden besproken door beleidsmakers en andere relevante belanghebbenden. De aanpak bestaat erin de bodembiodiversiteit en duurzaam bodembeheer te begrijpen als een op de natuur gebaseerde oplossing.

Het niveau van betrokkenheid van de belanghebbenden zal collaboratief zijn, gericht op het begrijpen van de huidige belemmeringen voor beleidsuitvoering en de co-creatie en co-validatie van de geproduceerde aanbevelingen. Zij zal worden betrokken bij de ondersteuning van relevante verbintenissen van de lidstaten in het kader van het Global Soil Partnership en bij de uitvoering van het bodem-gerelateerde beleid van de Europese Green Deal.

In het kader van deze AG zullen investeringen, technische samenwerking, beleid, onderwijs, bewustmaking en voorlichting op het gebied van de bodem worden aangemoedigd en zullen methoden, metingen en indicatoren voor het duurzame beheer en de bescherming van de bodem worden geharmoniseerd.

4. Initiatieven voor wereldwijde bodemanalyse

AG4 heeft tot doel effectieve koppelingen tussen SOILGUARD en belangrijke initiatieven op het gebied van bodembeheer en biodiversiteit wereldwijd te consolideren door middel van specifieke strategische activiteiten en netwerkvorming vanaf het begin. De belanghebbenden die door deze groep worden bereikt zijn de academische wereld, bodem- en biodiversiteitsnetwerken (bijv. GSP, IPBES, GSBI, Soil BON, ITPS, Ecosystem Service Partnership, Global Soil Crop Microbiome en het Global Forestry Biodiversity Initiative), FAO, GCO en andere gezamenlijke initiatieven en soortgelijke projecten.

De doelstelling van AG4 is het creëren en onderhouden van allianties met verschillende bodeminitiatieven wereldwijd, het maximaliseren van gezamenlijke initiatieven en samenwerkingsactiviteiten en het harmoniseren van methoden, metingen en indicatoren. Het is essentieel om bestaande netwerken te laten samenwerken en de verschillende netwerken de mogelijkheid te bieden hun impact te vergroten en de zichtbaarheid van hun bijdragen te garanderen. Het versterken van de betrokkenheid van netwerkpartners en het bereiken van potentiële nieuwe partners, het voortbouwen op voorbeelden van bestaande netwerken, enz. dragen allemaal bij tot de doelstelling van harmonisatie van methoden, metingen en indicatoren voor duurzaam bodembeheer. Naarmate de betrokkenheid bij dergelijke netwerken toeneemt, worden meer groepen belanghebbenden uit relevante gebieden en sectoren erbij betrokken.

Vervolgens richt AG4 zich op wereldwijde bodembeoordelingsinitiatieven zoals het rapport State of the Global Soil Biodiversity van de FAO.

Het SOILGUARD-KENNISNETWERK zal de ruimte zijn om de Engagementstrategie en het SBWF (geïntegreerde link van het SP-document en -kader) te co-creëren en mede uit te voeren.

De in het SOILGUARD – KENNISNETWERK toegepaste methodologie en de co-creatie van SP zullen worden vastgesteld om de doelstellingen van het SOILGUARD-project te bereiken, zoals weergegeven in tabel 1. Deze tabel beschrijft de belangrijkste doelstellingen van SOILGUARD, het belangrijkste doel en de belangrijkste resultaten, en de WP’s en hun relatie met de resultaten.

ESSENTIËLE DOELSTELLINGEN
HOOFDDOEL
Aanpak van belangrijke hiaten in kennis met betrekking tot biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de bodem. Het creëren van bewijsmateriaal om de hiaten in de kennis op te vullen en de ecologische, economische en sociale gevolgen van niet-duurzaam bodembeheer te kwantificeren.
Co-creëren van een conceptueel en analytisch kader dat de wereldwijde standaard kan worden voor toekomstige beoordelingen van de status van de bodembiodiversiteit en de bijdrage daarvan aan de multifunctionaliteit van de bodem en het menselijk welzijn. Dit kader zal worden gevalideerd in een innovatieve experimentele opzet, waarbij meerdere onderzoekslocaties in verschillende biomen en verschillende regionale gradiënten van bodemdegradatie worden gecombineerd met in-situ simulaties van de geprojecteerde effecten van de klimaatverandering.
UITKOMSTEN
Belangrijkste resultaten WP’s met betrekking tot het resultaat
i) Alle mede-gecreëerde kennis zal worden gedeeld via de SOILGUARDIANS-APP, een voorspellend instrument gebaseerd op de causale verbanden tussen bodembiodiversiteit, multifunctionaliteit van de bodem en welzijn, om belanghebbenden te ondersteunen bij de overgang naar duurzaam beheer. WP1 SOILGUARD kennisnetwerk

WP2 Status van de bodembiodiversiteit Multifunctionaliteit

WP3 De impact van klimaatstressoren op de biodiversiteit en multifunctionaliteit van de bodem

WP4 Waardering van ecosysteemdiensten in de bodem

WP5 Voorspelling van de levering van ecosysteemdiensten in de bodem, gebaseerd op waarde en welzijn

ii) Het kennisnetwerk van SOILGUARD en de connectiviteit die mogelijk wordt gemaakt door de SOILGUARDIANS-app zal een ecosysteem van innovatie creëren voor gebruikers om ervaringen te laten zien en te delen, en om ervan te leren. WP1 SOILGUARD Kennisnetwerk

WP4 Waardering van ecosysteemdiensten in de bodem

WP5 Voorspelling van levering, waarde en welzijn van ecosysteemdiensten op basis van bodembiodiversiteit

iii) SOILGUARD zal op feiten gebaseerde aanbevelingen voor instandhouding formuleren voor beleid en kaders op EU- en internationaal niveau en zal de verbintenissen van de lidstaten in het kader van het wereldwijde bodempartnerschap ondersteunen. WP1 SOILGUARD Kennisnetwerk

WP6 Behoud van bodembiodiversiteit

De doelstellingen van de SOILGUARD-engagementstrategie zijn:

 • Een holistisch beeld verkrijgen van de toestand van de bodembiodiversiteit in relatie tot drie grote uitdagingen: bodemaantasting, niet-duurzaam bodembeheer en klimaatverandering.
 • Samenstellen van een proefopzet gericht op inzicht in de specifieke voordelen van SSM in de regio voor het behoud van de bodembiodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten met betrekking tot de bodem onder de huidige en toekomstige milieuomstandigheden.

Het bereiken van een niveau van betrokkenheid tussen boeren, landeigenaren, coöperaties en wetenschappers, onder andere, dat participatief is en begint bij de probleemstelling en gegevensverzameling.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.