Scroll Top
เกี่ยวกับโครงการ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

โครงการ SOILGUARD วาดอนาคตการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน และสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในภูมิภาคทางชีวภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป การจัดการที่ไม่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน และคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของดิน จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการสร้างแนวปฏิบัติ เพื่อจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solution) เพื่อเผชิญกับปัจจัยความเสื่อมโทรมของที่ดินและความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพของการนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการช่องว่างความรู้ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน (Soil-mediated ecosystem services) การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของดินถือเป็นความท้าทายหลักที่ต้องเอาชนะ

โครงการ SOILGUARD จะร่วมสร้างกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ที่มีศักยภาพในการเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับการประเมินสถานะความหลากหลายทางชีวภาพของดิน การมีส่วนร่วมในการปกป้องพหุหน้าที่ของดิน (Soil Multifunctionality) และยกระดับสุขภาวะของมนุษย์ กรอบแนวคิดนี้จะได้รับการตรวจสอบโดยการออกแบบการทดลองเชิงนวัตกรร รวมกับการศึกษาสถานที่ชีวนิเวศและระดับความเสื่อมโทรมของที่ดินในระดับภูมิภาค ด้วยการจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแหล่งกำเนิด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างหลักฐานเพื่อเติมเต็มช่องว่างของความรู้ และวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของการจัดการดินที่ไม่ยั่งยืน ความรู้ทั้งหมดจะแบ่งปันผ่านแอพพลิเคชัน SOILGUARDIANS ซึ่งเป็นเครื่องมือคาดการณ์ตามความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของดิน พหุหน้าที่ของดิน และสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปลี่ยนผ่านสู่การจัดการที่ยั่งยืน

เครือข่ายความรู้โครงการ SOILGUARD และการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน SOILGUARDIANS จะสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมสำหรับผู้ใช้งานในการแสดง เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ โครงการ SOILGUARD จะร่วมจัดทำคำแนะนำการอนุรักษ์ตามหลักฐานสำหรับนโยบายและกรอบการทำงานในระดับสหภาพยุโรปและระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนพันธสัญญาของประเทศสมาชิกภายใต้ Global Soil Partnership โครงการ SOILGUARD ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจาก GSP, GSBI, SOIL-BON, ITPS, FAO และ IPBES.

1

โครงการ SOILGUARD วาดอนาคตการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน และสุขภาวะของมนุษย์

2

โครงการ SOILGUARD จะร่วมสร้างกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์สำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของดิน และบริการระบบนิเวศระดับโลกในอนาคต

3

เครือข่ายความรู้โครงการ SOILGUARD และแอพพลิเคชัน SOILGUARDIANS จะสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมสำหรับผู้ใช้งาน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์

การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพความหลากหลายทางชีวภาพของดิน และสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.